เข้าโรงเรียน

นามสกุลอึ๊งภากรณ์น้ัน ต้นสกุลคือ นายอากรปอ ซึ่งมีบรรดาศักดิ์ เป็นขุนรักษาอากรกิจ ซึ่งนอกจากจะทําหน้าท่ีนายอากรแล้ว ยังเป็นเจ้าของแพปลา ออกเงินให้ชาวประมงกู้ไปลงทุน แล้วรับซื้อปลาเมื่อชาวประมงกลับจากออกทะเลมาแล้ว

บิดาอาจารย์ป๋วย ชื่อ นายซา มาจากเมืองจีน เข้ามาช่วยพี่ชาย (นายอากรปอ) ประกอบอาชีพ จึงใช้นามสกุลอึ๊งภากรณ์เช่นกัน นายซาทํางาน หนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทํางานตั้งแต่เช้า จนค่ำกว่าจะกลับบ้านก็สองสามทุ่ม (ตามบันทึกของอาจารยป๋วย) ร่างกายจึงทรุดโทรม และ เสียชีวิตต้ังแต่อาจารย์ป๋วยอายุเพียง 9 ขวบ ภาระการเลี้ยงดูลูกจึงตกหนักอยู่ที่มารดา คือ นางเซาะเช็ง เกิดในสกุลแซ่เตียวซึ่งต่อมาเปลี่ยน เป็นนามสกุล ประสาทเสรี นางเซาะเช็งเอาใจใส่ เลี้ยงดูอบรมลูกอย่างเข้มงวด และสนใจในการ ศึกษาของลูกมาก